04.04.2024

 İTÜ GİRİŞİMCİLİK, İNOVASYON VE YÖNETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İTÜ GİNOVA)
AÇIK RIZA BEYAN FORMU


İTÜ Girişimcilik, İnovasyon Ve Yönetim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (İTÜ GİNOVA)’ne ait Aydınlatma
Metnini okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin İTÜ
GİNOVA tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine
saklanmasına İTÜ GİNOVA tarafından yapılan bilgilendirmeye dayalı olarak izin verdiğimi kabul, beyan ve
taahhüt ederim. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince kişisel verilerimin İTÜ GİNOVA
tarafından işlenmesine ilişkin İTÜ GİNOVA’ya tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen
kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere kişisel verilerimin saklama ve arşiv
faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın
gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; yukarıda sayılan kişisel verilerimin işlenmesine
muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İTÜ GİNOVA tarafından düzenlenen eğitim, seminer, proje iş birliği vb. süreçlerine ilişkin WhatsApp
uygulaması dahil “İTÜ GİNOVA Genel Duyuru Whatsapp “ grubuna dahil edilmeyi ve ileti almayı kabul
ediyorum.
İTÜ GİNOVA’ya ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni ve haklarımı
okudum ve kabul ediyorum.

04.04.2024

İTÜ GİRİŞİMCİLİK, İNOVASYON VE YÖNETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İTÜ GİNOVA)
AYDINLATMA METNİ 

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
İTÜ Girişimcilik, İnovasyon ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Bundan sonra İTÜ GİNOVA
olarak anılacaktır) olarak, kişisel verilerinizin güvenle işlenip saklanması için gereken tüm özeni
gösteriyoruz. Sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek
muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla,
kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Aşağıda İTÜ GİNOVA tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu
sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar
kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.
• Kimlik Bilgisi
• İletişim Bilgisi
• Kullanıcı Bilgisi
• Kullanıcı İşlem Bilgisi
• İşlem Güvenliği Bilgisi
• Pazarlama Bilgisi
• Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi
Geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika
hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve
6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, İTÜ GİNOVA tarafından
aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:
• Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, cinsiyet ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer
kimlik verileri;
• Öğrenim / Çalışma Bilgileri: Üniversite adı, Fakülte, Bölüm, Birim bilgisi, Çalıştığı Firma/Kurum,
Departman bilgileri
• İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileri,
santral hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları
iletişim verileri;
• Görsel Veriler: Girişimcilerin/Öğrencilerin veya katılımcıların sunumlarına/afişlerine
ekledikleri fotoğraf;
• İTÜ GİNOVA etkinlikleri içerisindeki kamera kayıtları görüntüleri;

İTÜ GİNOVA tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları uyarınca; aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
• Kimliğinizi teyit etme;
• Mevzuata uyumluluk kapsamında yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi;
• Start-up fikirlerinin yatırımcılarla buluşmasını sağlamak;
• Girişimcilere yatırım fonu danışmanlığı sağlamak;
• İTÜ GİNOVA olarak Müşterilerimizin ve proje ortaklarımızın kimlik/iletişim verilerini tabi
olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak
• Ticari gereklilik ve iş kanunu ve ticaret kanunu başta olmak üzere sair kanunlardan doğan
yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• Eğitim ve sertifikasyon süreçlerinin başlatılması ve takibi,
• Danışmanların/Öğrencilerin vb. kişilerin dijital çalışmalarına katılımını sağlamak;
Program/Eğitim kapsamında katılacağınız online eğitimler ses ve görüntü kaydı alınabilecek olup, bu
kapsamında alınabilecek ses ve görüntü kaydınız, açık bir şekilde rıza vermeniz halinde İTÜ GİNOVA ve,
İstanbul Teknik Üniversitesi resmi medya/sosyal medya hesaplarında projenin tanıtılması amacıyla
sınırlı olarak yüklenebilecek ve yayınlanabilecektir.
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve
9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, İTÜ GİNOVA tarafından
hukuki amaçlar doğrultusunda iş/proje ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve kanunen yetkili kamu
kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir. Sayılan haller dışında üçüncü kişilerle
paylaşılmamaktadır.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz firma faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Teknopark
politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel
verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında
işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
6. VERİ GÜVENLİĞİNİZ VE BAŞVURU
İTÜ GİNOVA, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken
tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri,
teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.
Güvenliğiniz konusunda bilgi almak ve taleplerinizi iletmek şu yöntemleri kullanın;
• İTÜ Ayazağa Kampüsü, Merkezi Derslik Binası B-Blok, Kat:1, Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresine
bizzat teslim edebilir,
• Noter kanalıyla gönderebilir,
• ginova@itu.edu.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik
posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.